Adatvédelmi nyilatkozat

Fedion EP Kft. (6000 Kecskemét, Jókai utca 40. fsz. 2.; Cégjegyzékszám: 01-09-132352; Adószám: 24298643-2-03;

továbbiakban: ”Fedion EP Kft”) mint adatkezelő az alábbiak szerint kezeli az Ügyfél adatokat:

A jelen adatkezelési szabályzat szempontjából Ügyfélnek minősül

biztosításközvetítéssel összefüggésben a szerződő, a biztosított, a kedvezményezett, a károsult, a biztosító szolgáltatására jogosult más személy, továbbá az is, aki a biztosító számára szerződési ajánlatot tesz.

egyéb termék szerződésközvetítés során a szerződő fél, jogosult, kedvezményezett.

aki a személyes adatait Fedion EP Kft. részére üzletszerzési és/vagy marketing céllal önkéntesen megadta, vagy akinek adatát Fedion EP Kft. az érintett adatátadásra is kiterjedő hozzájárulására jogosult harmadik személytől adatkezelésre megszerezte.

 

Az adatkezelés alapja

Az adatkezelés jogalapja az Ügyfél önkéntes hozzájárulása és/vagy az ügyfél harmadik személy részére történő olyan önkéntes hozzájárulása, amely alapján az adatok Fedion EP Kft. részére is átadhatóak.

Az Ügyfél a személyes adatainak Fedion EP Kft. részére történő megadásával egyben hozzájárul Fedion EP Kft. részére a személyes adatai jelen szabályzat szerinti kezeléséhez.

A nem valós, hibás, vagy hiányos adatközlés (együttesen téves adatközlés) korlátozhatja, akadályozhatja az adatkezelés céljaival összefüggő hatékony kapcsolattartást, információközlést.

Fedion EP Kft. az Ügyfél által megadott adatok helyességével, hiányosságával összefüggésben mindennemű felelősséget kizár.

 

Az adatkezelés az alábbi célokra történhet:

Biztosításközvetítési tevékenység esetén a biztosítási szerződések megkötésének elősegítése, az egyes biztosítási termékek ismertetése, ajánlása, az ezzel kapcsolatos felvilágosítás, a biztosítási szerződések létrejöttével, nyilvántartásával, és a szerződések lebonyolításában és a teljesítésben történő közreműködés, az Ügyfél személyének és szerződéses adatainak a szükségszerű azonosíthatósága, az Ügyfél által megadott személyes és egyéb adatok lehetséges vagy szükségszerű ellenőrzése, pótlása, kiegészítése, módosítása.

Pénzügyi-, pénztári-, pénzpiaci-, tőkepiaci-, befektetési termék, szolgáltatás közvetítése esetén a szerződés megkötésének elősegítése, az ügyféligények felmérése, a közvetített pénzügyi szolgáltatási szerződés nyilvántartása, az Ügyfél személyének és szerződéses adatainak a szükségszerű azonosíthatósága, az Ügyfél által megadott személyes és egyéb adatok lehetséges vagy szükségszerű ellenőrzése, pótlása, kiegészítése, módosítása.

Közvetlen üzletszerzési céllal (az Ügyfél ezirányú hozzájárulása esetén): Fedion EP Kft. közvetlen üzletszerzési (direkt marketing) tevékenységének minősül minden olyan közvetlen megkeresés módszerével végzett tájékoztató tevékenységeknek az összessége, amelyeknek célja termékek vagy szolgáltatások értékesítésével, szolgáltatásával vagy eladásösztönzésével közvetlen kapcsolatban álló, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grt.) 3. §-ának d) pontja szerinti reklám továbbítása a fogyasztók vagy kereskedelmi partnerek részére.

Ilyen célú adatkezeléseket Fedion EP Kft. különösen az alábbi tevékenységei keretében végez:

–     Fedion EP Kft. saját és mindenkori partnerei tevékenyégét, aktuális szolgáltatásait, termékeit, ajánlatait ismertető (reklám és marketing célú) és/vagy az Ügyfél lehetséges ügyféligényét felmérő közvetlen megkeresések érdekében.

–     az Ügyfél által megadott meglévő/létrejövő biztosítási, pénzügyi, pénztári, pénzpiaci, tőkepiaci, befektetési termékszerződése(i) esetében a mindenkori lehetséges konkrét piaci alternatívák bemutatása, és alternatív szerződéses lehetőségek ismertetése érdekében.

Munkaszervezeti és/vagy értékesítési partnerhálózat fejlesztésével, szervezésével és működtetésével összefüggő (HR) céllal.

Fedion EP Kft. a fenti célok mellett további eseti célokat is meghatározhat az adatbekérés előtt (pl. promóciós játékok feltételei). Amennyiben Fedion EP Kft. valamely adatbekéréshez külön adatkezelési szabályt állapít meg, úgy annak szabályi irányadóak az adott adatok kezelése körében, azzal, hogy a külön eseti szabályzatban nem kezelt kérdésekben a jelen szabályzat rendelkezései az irányadóak.

A fenti célok eléréséhez szükséges megkeresés/kapcsolatfelvétel az Ügyfél által a megadott elérhetőségek jellege szerint Fedion EP Kft. által a lehetséges módok és eszközök közül szabadon választott formá(k)ban történhet.

Az fedionep.hu honlap látogatásával összefüggő adatkezelés

Az fedionep.hu honlapon a bárki számára hozzáférhetően közzétett információk megtekintéséhez személyes adatok megadása nem szükséges. Fedion EP Kft. a honlap látogatóiról automatikusan az alábbi adatokat kapja: a látogató IP-címe, a látogatás időpontja, a weboldalon megtekintett aloldalak és tartalmak. Ezeket az adatokat Fedion EP Kft. kizárólag a honlappal kapcsolatos elemzésre, a honlap biztonságos működésének az ellenőrzésére használja fel.

Ún „cookie”-kat (sütiket) használ a weboldalán. Ezek HTTP- és Flash cookie-k, amelyek a honlap használatával kapcsolatos információkat őriznek meg, pl. hogy mely weboldalak lettek megtekintve. A cookie-kban tárolt adatok kezelésének célja a felhasználói élmény növelése és a honlap online szolgáltatásainak fejlesztése. A honlapon használt cookie-k személy szerinti beazonosításra alkalmas információt nem tárolnak. A böngészőben lehetőség van megtiltani a cookie-k tárolását.

 

Az adatok megismerésére jogosultak köre

A személyes adatokat és a biztosítási titoknak, banktitoknak, pénztári titoknak, értékpapírtitoknak minősülő információkat Fedion EP Kft.-nek a vonatkozó adatkezelési célhoz kapcsolódó hozzáférési jogosultságokkal rendelkező munkavállalói, illetve Fedion EP Kft. részére szolgáltatási szerződések alapján a jelen szabályzatban nevesített adatfeldolgozási tevékenységet végző személyek, szervezetek ismerhetik meg.

 

Az adatkezelés időtartamai, az adatok törlése, módosítása

Fedion EP Kft. értékesítési szervezetének fejlesztésével, működtetésével összefüggő foglalkoztatási hirdetésekre, felhívásokra jelentkezők által megadott adatokat (ideértve a rendelkezésére bocsátott önéletrajzokat, egyéb dokumentumokat, a kiválasztási folyamat során keletkezett dokumentumokat, teszteket, a hirdetésekkel, a kiválasztási folyamattal, továbbá a foglalkoztatási jogviszony létrejöttének az elmaradásával kapcsolatos, az esetleges megalapozatlan igények elhárítása céljából, legfeljebb a magyar polgári jog szabályai szerinti általános elévülési idő elteltéig (5 évig) kezeli (munkaviszony esetében az elévülés 3 év).

Amennyiben a foglalkoztatási jogviszony létrejön, úgy az adatok, dokumentumok kezelésére az adott foglalkoztatási jogviszonyra vonatkozó szerződéses és jogszabályi rendelkezések az irányadók.

Fedion EP Kft. egyebekben a személyes adatokat mindaddig kezelheti, ameddig a biztosításközvetítői, pénzügyi, pénztári, pénzpiaci, tőkepiaci, befektetési szolgáltatás-közvetítési tevékenységével kapcsolatban vele szemben és/vagy viszont jog, igény, érdek érvényesíthető. Az igényérvényesítés szempontjából a Polgári Törvénykönyvben meghatározott általános elévülési idő, illetve a mindenkor hatályos magyar jog szerinti időtartamok az irányadóak.

A közvetlen üzletszerzési céllal kezelt adatokat Fedion EP Kft. az Ügyfél hozzájárulásának a visszavonásáig kezeli. A hozzájáruló nyilatkozat visszavonására, továbbá a reklámok közvetlen megkeresés módszerével történő küldésének a megtiltására az érintettnek bármikor, indokolás nélkül, a jelen szabályzatban megadott elérhetőségeken ingyenesen lehetősége van. Amennyiben Fedion EP Kft. az Ügyfél biztosítási, és/vagy egyéb pénzügyi, pénztári, pénzpiaci, tőkepiaci, befektetési szerződése megkötésében/szerződés módosításában működik közre, úgy az Ügyfél termékszerződésben megadott személyes adatait és a szerződés adatait a közvetlen üzletszerzési célú adatkezelésre vonatkozó joga megszűnése esetben is jogszerűen kezelheti a fenti időtartamok alatt.

Fedion EP Kft. a személyes adatot törli akkor, ha kezelése jogellenes; az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki; az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának határideje lejárt; azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

Törlés helyett Fedion EP Kft. zárolja a személyes adatot, ha az Ügyfél ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Ügyfél jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Fedion EP Kft. megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az Ügyfél vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Fedion EP Kft. az adatot nem törölheti, ha azt az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha Fedion EP Kft. egyetértett a tiltakozással, vagy a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat Fedion EP Kft. rendelkezésére áll, a személyes adatot Fedion EP Kft. helyesbíti. A helyesbítésről és a törlésről az Ügyfelet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az Ügyfél az adatai módosítását, törlését, zárolását bármikor, költségmentesen kérheti Fedion EP Kft.-tól.

Fedion EP Kft. az adatokat harmadik személynek nem adja át. A közvetített termékszerződések esetében értelem szerűen a termékszerződéssel összefüggő adatok a termékszerződés kibocsátója részére átadásra kerülnek, illetve termékszerződés megkötésével azokat a termékszerződés kibocsátója önállóan kezeli.

 

Tájékoztatás kérés az adatok kezeléséről

Az Ügyfél a jelen szabályzatban megadott elérhetőségeken tájékoztatást kérhet Fedion EP Kft.-től a személyes adatai kezeléséről. Ilyen igény esetében Fedion EP Kft. a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az Ügyfél erre irányuló kérelmére írásban adja meg a tájékoztatást.

A tájékoztatás ingyenes, azonban ha az Ügyfél a folyó évben azonos adatkörre már nyújtott be tájékoztatási kérelmet, úgy a tájékoztatásért Fedion EP Kft. előzetesen közölt mértékű költséget jogosult felszámolni.

A tájékoztatás megtagadásáról, annak jogalapjáról, valamint az igénybe vehető jogorvoslatról írásban tájékoztatja az Ügyfelet.

Tiltakozás az adatkezelés ellen

Az Ügyfél tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

törvényben meghatározott egyéb esetben.

 

Fedion EP Kft. a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről az Ügyfelet írásban tájékoztatja.

A tiltakozásának megalapozottsága esetében az adatkezelést Fedion EP Kft. – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Ha Fedion EP Kft. ekörben meghozott döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a (2) bekezdés szerinti határidőt elmulasztja, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

Az Ügyfél jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel élni, amennyiben észleli, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

Bírósági jogérvényesítés

Az Ügyfél adatkezelésével összefüggő jogainak megsértése esetén Fedion EP Kft. ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.  A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Ügyfél választása szerint – az Ügyfél lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

 

Elérhetőségek

Fedion EP Kft. részére címzett nyilatkozatok megtehetőek írásban az info@fedionep.hu címen, vagy Fedion EP Kft. mindenkori székhelyére címezve (jelenleg: 6000 Kecskemét, Jókai utca 40. fsz. 2.) küldött levélpostai küldeményben.

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Postai cím: 1530 Budapest, Pf. 5.

Telefon: +36 1 391 1400

Fax: +36 1 391 1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

weboldal: www.naih.hu

Fedion EP Kft. adatkezelő

Adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH – 77391/2014